Една година Европейскa гаранция за електроинструменти DEWALT

DEWALT предлага изключителна гаранция за професионалните потребители на свойте продукти. Тази гаранционна декларация е допълнителна и по никакъв начин не накърнява вашите договорни права като професионален потребител или вашите законни права като частен непрофесионален потребител. Гаранцията е валидна за територията на държавите-членки на Европейския съюз и за Европейската зона за свободна търговия.

Ако вашият продукт DEWALT е дефектен поради дефектни материали или изработка в рамките на 12 месеца от покупката, DEWALT може да замени всички дефектни части безплатно или по наша преценка ще подменим устройството безплатно, при спазване на гаранционните условия(които са разположение в местния офис на DEWALT, продавача или на www.2helpU.com).

DEWALT си запазва правото да откаже всяка претенция по тази гаранция, която според мнението на оторизирания сервиз не е в съответствие с посочените условия от DEWALT.

Ако желаете да направите рекламация, свържете се с продавача или проверете мястото на най-близкия оторизиран сервизен представител на DEWALT онлайн, в каталога на DEWALT или се свържете с вашия DEWALT офис на адреса, посочен в ръководството за експлоатация.

Списък на оторизираните DEWALT сервизни агенти и пълни подробности за следпродажбеното обслужване можете да намерите в интернет на адрес: www.2helpU.com

DEWALT Европейски електроинструмент (PT) 3 години гаранция

Гаранцията DEWALT Европейски електроинструмент за вашия продукт може да бъде удължена от 1 година на 3 години от датата на покупката, при спазване на следните условия.

1. РЕГИСТРАЦИЯ
Продуктът е регистриран от оригиналния потребител на продукта DEWALT в рамките на 4 седмици от покупката на www.DEWALT.eu/3/.

(Данни за контакт за потребителя на продукта, каталожен номер на инструмента, сериен номер и код за дата).

Комплектите, включващи набор от инструменти, са изключени от регистрацията, отделните инструменти от комплектите трябва да бъдат регистрирани.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ
2.1 Гаранцията DEWALT Европейски електроинструмент за 3 години е на разположение на оригиналния потребител на продукта DEWALT, който е закупил продуктите на DEWALT от оторизиран европейски дилър на DEWALT за употреба в рамките на своята търговска дейност или професия. Гаранцията DEWALT Европейски електроинструмент не е достъпна за лица, закупуващи продукт DEWALT с цел препродажба или отдаване под наем.

2.2 Тази гаранция не може да се прехвърля. Той е достъпен само за оригиналния потребител на продукта DEWALT, който е закупил и регистрирал продукта, както е посочено по-горе.

2.3 Освен условията, посочени в този документ, важат и условията, посочени в DEWALT Европейски електроинструмент.

2.4 Поправянето или замяната на продукта по тази гаранция не удължава или не подновява гаранционния срок. Тригодишният гаранционен срок започва от датата на първоначалната покупка и приключва 36 месеца по-късно.

2.5 С регистрацията на продукта съгласно DEWALT Европейски електроинструмент 3 години гаранция, потребителят на продукта DEWALT приема посочените по-горе условия и че продуктът е изключен от политиката DEWALT 30-1-1, оттеглена 01-01-2016

3. ПРОДУКТИ, ИЗКЛЮЧЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ НА DEWALT.
В допълнение към изключенията за продуктите, посочени в DEWALT Европейски електроинструмент, раздел 3, следните маркирани продукти на DEWALT също са изключени:

Инструменти за закрепване, напр. Инструменти за прахообразни удари.

Батерии и зарядни устройства

Възстановени или възстановени продукти, идентифицирани с допълнителни маркировки - "Фабрична преработка" и / или "Q".

Компресори и генератори.

4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИОНЕН ОТЧЕТ
4.1 За да направите гаранционна претенция, свържете се с продавача или проверете местоположението на най-близкия DEWALT оторизиран агент на DEWALT на адрес www.2helpU.com

4.2 Инструментът DEWALT трябва да бъде върнат на продавача или упълномощен сервизен представител на DEWALT с пълни части, с оригинално доказателство за покупката и валиден европейски 3-годишен сертификат DEWALT.

4.3 DEWALT си запазва правото да откаже всяка претенция по тази гаранция, която по мнението на оторизирания сервизен агент не се дължи на материални или производствени дефекти или в съответствие с посочените DEWALT Европейски електроинструмент Гаранционни условия.

5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИОНЕН ОТЧЕТ
5.1 DEWALT си запазва правото да преразглежда и променя своите гаранционни правила, периоди и допустимост на продуктите без предизвестие, което DEWALT счита за подходящо.

5.2 Настоящите Общи условия за гаранция на DEWALT Европейски електроинструмент са на разположение на www.2helpU.com, местния продавач на DEWALT или DEWALT.bg.